Gyrru Gwyllt

Rhifyn 36 - Gwrthdaro
Gyrru Gwyllt
GYRRU GWYLLT!

Mae gyrru gwyllt wedi bod yn broblem ar ein ffyrdd ers tro. Sgrechian, rhegi a hyd yn oed ymosod! Mae’r cyfan wedi cael y label ‘Road Rage’.

Diffiniad o Yrru Gwyllt

Cafodd y term ei fathu gan orsaf newyddion lleol yn Los Angeles ar ôl i nifer o bobl gael eu saethu ar ffyrdd yn y ddinas. Y diffiniad swyddogol o road rage ydy ‘pan fydd gyrrwr yn peryglu bywyd neu eiddo, yn ymosod gyda cherbyd ar un sy’n gyrru neu’n teithio mewn cerbyd arall’.

Cwis Gyrru Gwyllt

Rwyt ti’n rhy ifanc i yrru ar hyn o bryd, ond meddylia sut mae aelod o dy deulu yn gyrru. Gofynna iddo/iddi ateb y cwestiynau hyn:

  • Wyt ti’n mynd dros y ffin gyrru /milltir yr awr yn aml?
  • Wyt ti’n fflachio golau ar y car sydd tu blaen i ti os ydy e’n / hi’n gyrru’n rhy araf?
  • Wyt ti’n canu’r corn yn aml?
  • Wyt ti’n tynnu stumiau budr ar yrwyr eraill?

Os ydy’r person rwyt ti’n ei holi yn ateb ‘Ydw’ i unrhyw un o’r cwestiynau, mae’n bosibl ei fod yn gyrru’n wyllt!

Yna, gofynna’r cwestiynau hyn:

Wyt ti’n gwneud i yrwyr eraill wylltio pan fyddi di’n:

  • defnyddio dy ffôn pan wyt ti’n gyrru?
  • cadw’r golau mawr ymlaen pan fydd ceir yn dod tuag atat ti?
  • symud o un lôn i’r llall heb roi arwydd?
  • anghofio gwirio os oes rhywun yn ceisio mynd heibio i ti pan wyt ti’n tynnu allan?

Ystadegau

 

Pan holodd cwmni Ingenie 3950 o yrwyr ym Mhrydain oedden nhw wedi dioddef ymddygiad gwael gan yrwyr gwyllt, cawson nhw wybod bod dwy ran o dair ohonynt wedi dioddef o hynny.

 

 

9%

15%

24%

BEICIWR MEWN FFIT O WYLLTINEB!

Mae beiciwr wedi cael dirwy o £800 am ymosod ar yrrwr Alfa Romeo gyda chlo beic haearn.

Roedd y technegydd, John Bennet, 51, wedi beicio heibio i’r car wrth i’r gyrrwr, Robert Jochiaswn, droi yn Hammersmith ym mis Awst. Gan ofni damwain, canodd Mr Jackson ei gorn a gwylltiodd Bennet gan ddweud, ‘Dw i’n mynd i daro’ch car chi!

Gafaelodd yn y clo beic Kryptonite a malu’r Alfa Romeo.

Pan ddaeth Mr Jackson allan o’i gar, trawodd Bennet ef gyda’r clo gan gleisio ei ên.

 

Plediodd Bennet yn euog o ymosod ac o achosi difrod. Yn y llys, dywedodd y Barnwr Fiona Barr, ‘Roedd hwn yn brofiad ymosodol a gododd ddychryn ar Mr Jackson.’ Fodd bynnag, derbyniodd y Barnwr nad oedd y math yma o ymddygiad yn rhan o gymeriad Mr Bennet.

Dywedodd Bennet wrth y llys, ‘Daeth y car y tu ôl i fi mewn dull ymosodol ond dw i’n cyfaddef fy mod i wedi ymateb yn wael. Dywedodd Ben Lansbury, ei gyfreithiwr, fod Bennet wedi ymddiheuro i Jackson.

Clywodd y llys hefyd fod ffrind agos i Bennet wedi ei daro oddi ar ei feic yn yr un lle yn union flwyddyn yn ôl gan ei adael wedi ei barlysu.

Roedd Bennet yn ei ddagrau wrth i’w gyfreithiwr ddweud bod yr achos wedi effeithio’n ddrwg ar Rory, mab Bennet, sydd ar fin sefyll ei arholiadau TGAU.

Yn ychwanegol at dalu dirwy o dros £800, bydd yn rhaid i Bennet wneud 150 awr o waith cymunedol a dilyn cwrs adfer am 12 diwrnod.

 

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
adfer ail-ddysgu rehabilitation