“Mae’r Gymraeg yn fusnes i bawb!”

 

org1127.jpg

Dringo Bannau Brycheiniog? Yr olygfa o gopa’r Wyddfa? Aer y môr ar draethau’r Gŵyr? Ie, dyna rai o’r pethau sy’n gwneud Cymru yn wlad ddeniadol i ymwelwyr. Mae llawer o’r diolch am harddwch Cymru i’r Cyngor Cefn Gwlad. Nhw sy’n gyfrifol am gynnal prydferthwch naturiol, bywyd gwyllt a chyfleoedd hamddena awyr agored ar draws Cymru.

Ond nid hybu amgylchedd a thirwedd Cymru yn unig y mae’r Cyngor Cefn Gwlad. Mae’r ffordd y mae’r Cyngor yn gwneud yn siwr bod ganddo staff sy’n siarad Cymraeg yn dangos ei fod credu bod Cymraeg yn rhan werthfawr o’r profiad o fyw yng Nghymru. Nid rhywbeth i unigolion yw’r Gymraeg iddyn nhw, ond rhywbeth i bawb. I bawb sy’n byw yng Nghymru!

Mae gan y Cyngor ardaloedd cadwraeth ar draws Cymru mewn ardaloedd gwledig a diwydiannol yn ogystal â 13 o swyddfeydd. Mae dwy swyddfa gan gynnwys y brif swyddfa wedi’i lleoli ym Mangor, gyda swyddfeydd eraill yn Yr Wyddgrug, Dolgellau, Aberystwyth, Llandeilo, Abertawe, Doc Penfro, Llandrindod, Caerdydd, Bae Caerdydd, Y Drenewydd ac yn Y Fenni. Wrth gamu trwy ddrysau’r swyddfeydd hyn fe welwch fod y Gymraeg yn cael statws uchel iawn.

Map-01.jpg (2)

Proffil Iaith

Tua 500 o staff
36% o staff yn rhugl yn y Gymraeg
30% yn ddysgwyr Cymraeg

Y Gymraeg yn y Gweithle: Swyddi

Mae’r ffordd y mae’r Cyngor Cefn Gwlad yn recriwtio staff yn dangos mor bwysig yw cynllunio gofalus wrth gynnig dewis iaith i’r cyhoedd.

Yn gyntaf, er mwyn sicrhau bod y swyddfeydd yn gweithio’n ddwyieithog, mae’n rhaid i bob aelod o staff gael rhywfaint o allu sylfaenol yn y Gymraeg.

Yn ail, mae’r Cyngor yn penderfynu pa fath o sgiliau Cymraeg, ac ar ba lefel sydd eu hangen ar gyfer swyddi. Er enghrafft, mae sgiliau Cymraeg hyd at lefel benodol gan o leiaf un aelod o’r tîmau cadwraeth a’r tîmau gwarchodfeydd yn hanfodol.M ae disgwyl hefyd i staff y dderbynfa ymhob swyddfa fedru croesawu’r cyhoedd ac ateb y ffôn yn ddwyieithog.

Y mae hefyd yn penodi mwy o staff Cymraeg i weithio mewn swyddfeydd sydd mewn ardaloedd lle ceir canran uwch o siaradwyr Cymraeg.

Yn olaf, mae’r Cyngor yn rhan o gynllun cyffrous sy’n ceisio sicrhau staff dwyieithog i’r dyfodol, sef AmNawdd. Mae’r cynllun hwn yn cynnig nawdd i fyfyrwyr sy'n dilyn cyrsiau amgylcheddol yn rhannol trwy gyfrwng y Gymraeg. Cynllun ar y cyd yw hwn gyda'r Comisiwn Coedwigaeth, Asiantaeth yr Amgylchedd a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yng Nghymru lle mae myfyrwyr yn cael nawdd yn ystod eu cwrs, ynghyd â lleoliad gwaith o bump wythnos gyda bwrsariaeth.

Mae’r cyfleoedd swyddi i siaradwyr Cymraeg yn eang felly ac yn cynnwys:

  • swyddi cyswllt cyntaf yn y derbynfeydd
  • swyddi cadwraeth a rheoli gwarchodfeydd
  • swyddi gweinyddol
  • swyddi lefel uwch fel arweinwyr tîm ac uwchreolwyr.
Sgript Jenny Pye

Mae’r Cyngor Cefn Gwlad yn sefydliad mawr a mae gynnon ni tua 500 o staff yn gweithio trwy Gymru. Ein prif waith ydy edrych ar ôl yr amgylchedd a chefn gwlad Cymru,sef y petha naturiol o’n cwmpas. Fe allech chi ddweud bod y ffordd dan ni’n trio datblygu gallu ein staff i weithio trwy gyfrwng y Gymraeg hefyd yn rhan o hyn. Dan ni’n edrych ar bethau o safbwynt Cymru gyfan – mae ‘na gysylltiad agos rhwng iaith a diwylliant, a’r amgylchedd.

“Does dim dwywaith bod ‘na brinder staff sy’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg ac mae hynny’n amrywio o un ardal i’r llall. Dan ni’n rhoi blaenoriaeth i’r Gymraeg pan fyddwn ni’n recriwtio ond dan ni ddim yn disgwyl cael yr un sgiliau Cymraeg ar gyfer ein swyddfeydd ym Mhowys a Morgannwg Ganol ag y bydden ni ym Mangor, er enghraifft. Ond dan ni’n trio bod yn ymarferol ac yn bositif ar yr un pryd.

“Cael pum deg y cant o’n staff yn rhugl yn y Gymraeg ydy’r nod yn y tymor hir, ac dwi’n hyderus y gallwn ni wneud hynny. Trwy ddangos yn glir bod y Cyngor yn croesawu staff â phob lefel o sgiliau yn y Gymraeg, a chynnig hyfforddiant i’r staff sy gynnon ni, mi fydd hynny’n rhoi hwb sylweddol i allu’r Cyngor i gynnal ei fusnes trwy’r Gymraeg.”

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
Hybu gwella, helpu to promote
Cadwraeth gofalu, gwarchod,cadw gofalu, gwarchod,cadw
Gwarchodfeydd lle i warchod/ ofalu am conservancy
Nawdd help ariannol sponsor
Bwrsariaeth ysgoloriaeth/ cael arian bursary
Gweinyddol gwaith swyddfa administrative