Ydych chi wedi cael eich siomi erioed?

Oeddech chi’n disgwyl rhywbeth gwych, ond roedd yr hyn ddigwyddodd yn wahanol iawn?

Darllenwch yr hysbyseb yma o lyfryn gwyliau.

 

Bella Vista.jpg 

 

Ewch i Dasg 1 cyn darllen ymhellach.

 

Nawr, darllenwch y llythyr yma.

Cartref

Ffordd y Fron

Aberystwyth

SA34 7TY

Gorwelion Teg

Parc Busnes yr Afon

Abertawe

15 Mawrth 2016

Annwyl Gorwelion Teg

 

Ysgrifennaf atoch am westy Bella Vista yn Lagos, Portiwgal, sy’n cael ei hysbysebu yn eich llyfryn gwyliau (tudalen 34).

 

Ar ôl darllen y wybodaeth yn eich llyfryn gwyliau, roedden ni’n edrych ymlaen at dreulio wythnos hyfryd mewn gwesty moethus ond rhaid i fi ddweud bod eich hysbyseb yn gamarweiniol am nifer o resymau.

 

Yr ystafell wely

Cawsom ein rhoi mewn adeilad bach tu ôl i’r prif westy – yr “Annexe” – ac felly ystafell fach iawn a gawsom.  Pan ofynnais am ystafell fwy, dywedodd un o’r staff ein bod ni wedi cael ein rhoi yn yr ystafell yma gan ein bod ni wedi cael 30% o ostyngiad oddi ar bris arferol y gwesty – fel “bargen arbennig”. Nid oedd gennym en-suite ac roedd rhaid i ni rannu  ystafell ymolchi gydag wyth o bobl eraill!

 

Y bwyd

Roedd yna fwyd poeth i frecwast - os ydych chi’n ystyried bara cynnes a choffi claear yn “fwyd poeth”. Yn sicr, doedd dim cig moch ac wyau fel roeddem yn ei ddisgwyl. A beth am yr  “amrywiaeth o fwyd” yn eich hysbyseb? Roedd bwydlen bob nos yn wahanol ond dim ond un pryd o fwyd oedd yn cael ei weini ar un noson ac roedd hwnnw’n ofnadwy!

 

Y lleoliad

Mae’r hysbyseb yn dweud bod y gwesty “ger y traeth” ac mewn “lle delfrydol i ddal y trên neu’r bws”. O safbwynt bod “ger y traeth” mae hyn yn dibynnu ar sut rydych chi’n diffinio “ger”! Roedd y gwesty dri chwarter milltir o’r traeth! Mae’n wir bod y gwesty’n ddigon agos i’r orsaf trenau a’r orsaf bysiau. Roedd yr Annexe gyferbyn â’r orsaf trenau a bob hanner awr roeddem yn teimlo’r ddaear yn crynu wrth i’r trenau gyrraedd a gadael yr orsaf!

 

Glendid

Roedd llwch ofnadwy o dan y gwely, roedd sedd y tŷ bach wedi torri ac roedd gwallt yn y sinc (yn yr ystafell ymolchi roeddem yn ei rhannu!), roedd staen ofnadwy ar un o’r cadeiriau ac ni chawsom ddillad gwely glân drwy’r wythnos.

 

Rydym yn siomedig iawn gyda’r gwyliau hyn ac er bod y gwyliau’n “fargen arbennig” roedd rhaid i ni dalu £1,250 am bedwar ohonon ni – gwastraff arian llwyr!  Mae’ch hysbyseb yn awgrymu bod y gwesty’n cynnig gwyliau gwych ond roedd hyn yn gwbl gamarweiniol.

 

Edrychaf ymlaen at glywed oddi wrthych.

 

Yn gywir

 

J. Smith

J. Smith

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
en-suite ystafell ymolchi breifat wrth ochr ystafell wely en-suite
gweini darparu to serve
amrywiaeth gwahanol fathau variety
glendid y cyflwr o fod yn lân cleanliness
delfrydol gorau ideal
moethus crand iawn luxurious
camarweiniol arwain rhywun i’r cyfeiriad anghywir misleading
gostyngiad disgownt, pris is discount
claear rhwng oer a chynnes; ychydig bach yn gynnes lukewarm
o safbwynt yng nghyd-destun, mewn perthynas â in relation to
diffinio egluro, ystyried to define