Golau glas disglair

Rhifyn 59 - Ffenomenau naturiol
Golau glas disglair

Ar arfordir Cymru dros y blynyddoedd diwethaf, gwelwyd bod cymylau o blancton yn creu golau glas disglair.

Gwyliwch y fideo yma, ac edrychwch ar y lluniau yn y linc oddi tano.

Fideo: https://www.walesonline.co.uk/news/wales-news/stunning-pictures-capture-glowing-plankton-14933885

Cyn darllen y darn isod, trafodwch:

  • Beth sy’n digwydd yn y fideo? / Beth sy’n digwydd yn y lluniau?
  • Beth sy’n achosi hyn, yn eich barn chi?

Bioymoleuedd

Miliynau o blancton sy’n creu’r golau glas disglair. Mae’r fideo gan Kris Williams o Fiwmares yn dangos hyn ym Mhenmon, Ynys Môn. Mae’r lluniau o draeth Aberafan yn dangos hyn.

 

Beth yw bioymoleuedd?

Mae edrych ar ddarnau o’r gair yn ein helpu:

bio = bywyd

ym = ‘ei hun’, fel sydd yn ‘ymolchi’ ac ‘ymddangos’

oleu = golau (mae ‘lleu’ hefyd mewn geiriau fel ‘lleuad’ a’r enw ‘Lleu’)

Dydy’r plancton ddim yn goleuo drwy’r amser. Yn ystod y dydd, mae’n edrych yn frowngoch, ychydig fel rhwd, ond yn ystod y nos, pan fydd y dŵr yn cael ei symud mewn rhyw ffordd, mae’n goleuo.

Mae’r plancton yn cynhyrchu golau er mwyn ei amddiffyn ei hun; mae’n ceisio denu ysglyfaethwyr at beth bynnag sy’n ceisio ei fwyta. Mae’n defnyddio cemegyn o’r enw lwsifferin i gynhyrchu’r golau.

 

Pryd mae bioymoleuedd yn digwydd?

Fel arfer, mae’n digwydd yn y trofannau, lle mae’r dŵr bob amser yn gynnes. Ond, gyda newid hinsawdd, wrth i dymheredd y dŵr godi, mae’r ffenomen naturiol hon i’w gweld hefyd ar lan y môr yng Nghymru.

Yn ystod cyfnod poeth iawn, fel digwyddodd yn haf 2018, mae dŵr cynnes y môr yn lle delfrydol i’r plancton dyfu. Mae’r diwrnodau heulog hir yn rhoi’r egni sydd ei angen er mwyn goleuo yn y nos.

Felly, mae’n debygol iawn y byddwn ni’n gweld mwy a mwy o olau glas disglair y plancton yng Nghymru yn y dyfodol!

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
bioymoleuedd golau sy'n cael ei gynhyrchu gan bethau byw fel plancton, pysgod neu bryfed tân bioluminescence
ysglyfaethwr (ysglyfaethwyr) anifail sy'n bwyta anifail arall, anifail ysglyfaethus predator(s)
rhwd haen goch sy'n ffurfio ar haearn oherwydd ocsidiad rust
trofannau yr ardal rhwng Trofan Cancr a Throfan Capricorn tropics