Gwaith gwahanol

Rhifyn 21 - Gwahanol
Gwaith gwahanol

Darllenwch y darn a dyfalwch beth yw'r gwaith.

Pan gefais i'r swydd yma, dywedodd y dyn wnaeth fy hurio i, "Cofia ddod â chadair haul a llyfr da oherwydd byddi di'n eistedd am oriau hir yn y swydd hon."

deck_497x275.jpg

Roedd e'n iawn oherwydd dw i'n treulio'r rhan fwyaf o'r amser yn eistedd. Fodd bynnag, dw i ddim yn cael cysgu, oherwydd rhaid i fi wylio'n ofalus ac weithiau rhaid i fi neidio ar fy nhraed a chanu'r acordion neu gloch. Mae hyn yn ddigon i ddychryn unrhyw un neu unrhyw beth! Pan dw i ddim yn eistedd, dw i'n cerdded yn ôl ac ymlaen ... yn ôl ac ymlaen... yn ôl ac ymlaen.

image11_499x278.jpg

Pa gymwysterau sydd gen i? Wel, dw i wedi graddio mewn Saesneg a cherddoriaeth ond dydy'r cymwysterau hyn ddim yn bwysig yn y swydd hon a dweud y gwir. O leiaf dw i'n cael cyfle i fwynhau darllen llyfrau Saesneg a gwrando ar gerddoriaeth yn fy ngwaith. Dyma un o fanteision y swydd! Dw i wedi bod yn dysgu sut i chwarae'r consertina ers i fi ddechrau gweithio hefyd - a dw i wedi gwneud llawer o sudokus. Dw i wedi cael cyfle i wylio ceirw a gwiwerod hefyd.

image1_496x205.jpg

Mantais arall yw'r wisg - efallai!? Nid pawb sy'n cael gwisgo cot oren llachar, trowsus thermal a thri phâr o sanau (er mwyn cadw fy nhraed yn gynnes) i'r gwaith. 

Mae'r oriau gwaith yn iawn. Dw i'n dechrau am hanner awr wedi saith y bore ac yn gorffen am bedwar o'r gloch. Ddim yn ddrwg! Mae llawer o fy ffrindiau sy'n gweithio oriau hirach mewn swyddi prysur yn teimlo'n reit eiddigeddus, ond o leiaf maen nhw'n cael cyflog da. Dw i'n ennill tua £250 yr wythnos. 

Yn anffodus, dim ond am ddwy neu dair wythnos y mae'r swydd hon yn para a bydd rhaid i fi chwilio am swydd arall cyn bo hir. Pa swydd arall sy'n cynnig cyfle i eistedd ... canu'r acordion ... cerdded yn ôl ac ymlaen ... yn ôl ac ymlaen ... gwylio byd natur ... ac ymlacio tra dw i'n gweithio? O, wel ...

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
hurio rhoi gwaith i rywun to hire
dro arall rhywbryd arall another time
cymwysterau lluosog “cymhwyster” – beth rydych chi’n ei gael ar ôl gwneud cwrs neu basio arholiadau, e.e. TGAU, Lefel A, gradd o brifysgol qualifications
graddio cael gradd - cymhwyster arbennig ar ddiwedd cwrs yn y brifysgol to graduate
prifysgol coleg addysg uwch university
mantais, manteision peth da, pethau da advantage, advantages
ceirw lluosog “carw” deer
gwiwerod lluosog “gwiwer” squirrels
eiddigeddus cenfigennus jealous