Addewidion, addewidion!

Rhifyn 35 - Gwleidyddiaeth
Addewidion, addewidion!

Dyma’r prif addewidion y mae rhai o’r pleidiau wedi’u gwneud cyn etholiadau’r Cynulliad (Roedd rhai pleidiau heb gyhoeddi eu haddewidion erbyn diwedd mis Mawrth 2016).

 

Maen nhw wedi cael eu rhannu’n feysydd gwahanol yma:

 

Iechyd:

Y Blaid Lafur: Cronfa newydd i dalu am drin salwch sy’n bygwth bywyd

Y Blaid Geidwadol: Amddiffyn y Gwasanaeth Iechyd Gwladol, gan sicrhau mwy o fuddsoddiad yn y gwasanaeth bob blwyddyn

Plaid Cymru: Sicrhau profi a diagnosis o ganser cyn pen 28 diwrnod

Plaid Cymru: Cyflogi 1 000 o feddygon a 5 000 o nyrsys ychwanegol

Y Blaid Werdd: Mwy o sylw i wasanaethau iechyd meddwl

Y Democratiaid Rhyddfrydol: Mwy o nyrsys ar wardiau ysbytai

Gofal

Y Blaid Lafur: Dyblu’r arian y mae gennych chi hawl i’w gadw cyn dechrau talu am ofal preswyl. (Mae’n rhaid talu os oes gennych chi tua £23 000 ar hyn o bryd)

Y Blaid Geidwadol: Gwarchod asedau gwerth £100 000 y rhai sydd mewn gofal preswyl (h.y. fydd dim rhaid i’r henoed dalu am ofal preswyl os oes ganddyn nhw hyd at £100 000 o asedau).

Plaid Cymru:Gofal am ddim i'r henoed

Y Blaid Werdd: Datblygu ffyrdd newydd o roi gwasanaethau gofal cymdeithasol

Addysg

Y Blaid Lafur: £100m ychwanegol i wella safonau ysgolion

Y Blaid Geidwadol: Gweddnewid hyfforddiant athrawon a gwneud yn siŵr fod mwy o arian yn mynd i’r ystafell ddosbarth

Plaid Cymru: Sicrhau a chefnogi’r athrawon gorau

Plaid Cymru: Dileu hyd at £18 000 o ddyled myfyrwyr sy’n dod yn ôl i Gymru i weithio

Y Blaid Werdd: Peidio â chau rhagor o ysgolion

Y Blaid Werdd: Dim ffioedd dysgu i fyfyrwyr sy’n astudio yng Nghymru

Y Blaid Werdd: Buddsoddi arian mewn colegau addysg bellach

Y Democratiaid Rhyddfrydol: Dosbarthiadau llai mewn ysgolion babanod

Gofal Plant:

Y Blaid Lafur: Gofal plant am ddim i rieni sy’n gweithio

Y Blaid Geidwadol: Treblu’r gofal plant am ddim i 30 awr yr wythnos

Plaid Cymru: Darpariaeth meithrin rhad ac am ddim

Gwaith a’r Economi:

Y Blaid Lafur:Creu 100,000 o brentisiaethau o safon i rai o bob oed

Y Blaid Lafur: Toriadau mewn trethi i bob busnes bach yng Nghymru

Y Blaid Geidwadol:Creu mwy o swyddi drwy gefnogi busnesau bach

Y Blaid Geidwadol:Gwella seilwaith Cymru

Plaid Cymru: Creu 50 000 o brentisiaethau newydd

Plaid Cymru:Buddsoddi mewn trafnidiaeth dros Gymru gyfan

Plaid Cymru:Creu Asiantaeth Datblygu Cymru i’r 21ain ganrif

Plaid Cymru: Torri trethi busnes

Plaid Cymru:Sicrhau mwy o waith i gwmnïau o Gymru pan fydd contractau cyhoeddus yn cael eu cynnig

Y Blaid Werdd: Cefnogi busnesau lleol

Y Blaid Werdd: Creu ynni, incwm a swyddi gyda phrosiectau ynni adnewyddadwy (haul, gwynt)

Y Blaid Werdd: Buddsoddi arian mewn trafnidiaeth gyhoeddus, yn lle gwario ar yr M4

Y Blaid Werdd: Gwella’r cysylltiad rheilffordd rhwng Gogledd a De Cymru

Y Democratiaid Rhyddfrydol: Torri’r dreth incwm sylfaenol 1c (fel ei bod yn 19c yn lle 20c yng Nghymru)

Y Democratiaid Rhyddfrydol: Sefydlu corff sy’n cynnig cymorth ac arian i fusnesau bach

Y Democratiaid Rhyddfrydol: Rhoi’r hawl i gynghorau newid trethi busnes er mwyn rhoi hwb i ddatblygiad economaidd

Tai

Y Blaid Werdd: Codi 12 000 o dai newydd ‘gwyrdd’ y flwyddyn

Y Democratiaid Rhyddfrydol: Codi 20 000 o dai fforddiadwy dros bum mlynedd