Neithiwr ...

Tywyllwch. Tawelwch. Hapusrwydd.

Noson hyfryd o haf oedd hi. Noson gynnes braf a oedd, erbyn canol nos, yn hyfryd o gyfforddus gan fod awel fach ysgafn wedi dechrau chwythu i mewn drwy’r ffenest agored ar ôl gwres tanbaid y dydd.

Cydiais yn dynn yn y cynfas gwely, ei dynnu o gwmpas fy ysgwyddau a swatiais yn fodlon fy myd yn y gwely cyfforddus. Perffaith! Dechreuais bendwmpian.

Ond yna, clec ofnadwy wrth i’r teledu syrthio’n sydyn oddi ar wal yr ystafell wely.

Mwy o synau annaturiol wrth i ddrysau’r cypyrddau agor ac wrth i’r dodrefn ddechrau crynu, gan luchio poteli a bocsys blith draphlith ar hyd y llawr. Darnau caled o’r nenfwd yn disgyn yn ddisymwth ar y gwely a’r llawr. Llwch yn fy llygaid.

Yna, y profiad rhyfeddaf, mwyaf dychrynllyd erioed. Dechreuodd y ddaear grynu ac ysgwyd yn ddidrugaredd, fel peiriant golchi’n troelli dillad ar lawr anwastad.

Golau – roedd angen golau! Ble roedd y lamp? Clec arall a’r lamp yn deilchion ar y llawr!

Erbyn hyn roedd y plant yn sgrechian, felly dyma ruthro i’w hystafell, gafael ynddyn nhw a rhedeg nerth ein traeth drwy’r tŷ tywyll, gan geisio osgoi’r lympiau o sment a cherrig oedd yn tywallt i lawr arnon ni fel storm o genllysg mawr budr.

Allan i’r iard a rhedeg tuag at y car. Neidio i mewn a chychwyn yr injan. Troed ar y sbardun. Neidio ymlaen a gyrru i ffwrdd yn wyllt!

Yna ... stopio’n sydyn ... gan daro’n galed yn erbyn yr olwyn lywio ... oherwydd tu allan i’r iard doedd dim ffordd, dim ond tomenni o rwbel ymhob man – cerrig, coed, gwydr, dodrefn, eiddo personol a chyrff. Golygfa ôl-apocolyptaidd! Sŵn gweiddi, sgrechian a griddfan truenus ym mhob man.

“Dewch!”, gorchmynnais i’r plant. “Rhaid i ni fynd i’r cae!”

“Ond ...” dechreuodd Daniela.

“Dim “ond”. Dewch!” gwaeddais, ac i ffwrdd â ni, gan redeg nerth ein traed tuag at y cae.

Gafael yn dynn yn ein gilydd am oriau, heb ddweud un gair bron. Y ddaear a ninnau’n crynu rhwng tonnau gwyllt creulon o symudiadau a oedd yn dymchwel yr adeiladau, gan ddinistrio mwy a mwy ar ein hardal.

Hunllef! Yr hunllef waethaf posib!

 

***

Heddiw ...

Tro ar fyd. Dim eiddo. Dim cartref. Dim pentref. Dim cymdogion. Dim bodlonrwydd. Dim hapusrwydd.

Dim ond rhesi o bebyll glas yn gartref dros dro, a phlataid o basta gwyn yng nghwmni cymdogion newydd sydd wedi’u huno gan brofiadau erchyll neithiwr.

Sleid 1: llun gan terremotocentroitalia / CC GAN

Sleid 2: llun gan terremotocentroitalia / CC GAN

Sleid 3: llun gan terremotocentroitalia / CC GAN

Sleid 4: llun gan terremotocentroitalia / CC GAN

Sleid 5: llun gan terremotocentroitalia / CC GAN

Geirfa

Cymraeg Disgrifiad Saesneg
tanbaid poeth iawn scorching
swatio cwtsio to snuggle
bodlon fy myd hapus, bodlon content
yn ddisymwth yn sydyn suddenly
anwastad heb fod yn wastad uneven
teilchion darnau mân small pieces, fragments
griddfan ochneidio to moan
dymchwel troi drosodd, dinistrio to overturn, destroy
tro ar fyd pethau wedi newid yn llwyr complete change